Äidinkieli ja kirjallisuus

ajattelun iloa ja taitoa

Äidinkieli ja kirjallisuus

Toisinaan kuulee kysyttävän, miksi äidinkieltä on opiskeltava, vaikka jokainen osaa sitä jo valmiiksi. Viimeistään lukiossa moni kuitenkin huomaa, ettei se ihan näin olekaan. Äidinkieli on meille jokaiselle se peruskallio, johon perustamme ajattelumme, oppimisemme, viestintämme, kulttuurimme ja jopa identiteettimme. Se on myös tunteidemme kieli. Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu auttaa jokaista ymmärtämään itseään, juuriaan, kulttuuriaan ja toisia ihmisiä. Tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti tilanteen vaatimalla tavalla sekä kehittää aktiivista ja kriittistä lukutaitoa, esimerkiksi tiedonhankinta-, media- ja monilukutaitoa.

 

 

Äidinkielessä on kuusi pakollista kurssia (1-6) ja kolme syventävää (7-9)  sekä yksi soveltava (10).

 

Pakolliset kurssit


1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Opiskelija harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Tekstien erittelyssä lähdetään liikkeelle jo perusopetuksessa tutuiksi tulleista lajeista, esim. kuvauksesta ja kertomuksesta. Aineistopohjaisten tekstien tekeminen ja aineistojen referointi lisääntyy.

 

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI02)

Opiskelija syventää tietojaan kielestä sekä käsityksiään identiteetistä. Kurssilla tarkastellaan suomen kielen vaihtelua, asemaa maailman kielten joukossa, kirjakielen kehitystä sekä nyky-Suomen kulttuurin moninaisuutta. Lisäksi harjoitellaan prosessikirjoittamista ja informatiivista puheenvuoroa.

 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03)

Tällä kurssilla luetaan, eritellään ja tulkitaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä: proosaa, draamaa ja lyriikkaa. Tarkastellaan tekstien monimuotoisuutta ja -tulkintaisuutta, myös elokuvaa ja kuvia.

 

 

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04)

Vaikuttamiseen törmää monin tavoin joka päivä. On tärkeää osata tunnistaa sitä ja suhtautua siihen kriittisesti. On tärkeää osata myös itse olla vakuuttava, osata esittää ajatuksensa selkeästi ja perustellusti. Tällä kurssilla keskeisinä sisältöinä ovat vaikuttamisen ja argumentoinnin lajit ja keinot, media, mainonta ja medialukutaito.

 

 

5. Teksti ja konteksti (ÄI05)

Tällä kurssilla tutustutaan sekä suomalaisen että maailmankirjallisuuden klassikoihin sekä tarkastellaan niitä yhteydessä omaan aikaansa ja paikkaansa, yhteydessä kontekstiin. Lisäksi pohditaan teosten yhteyttä ja merkitystä kulttuuriin ja identiteettiin.

 

 

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI06)

Klassikoiden jälkeen on aika tutustua nykykulttuuriin, sen ajankohtaisiin ilmiöihin, muotoihin ja sisältöihin. Syvennetään kielen, tekstien ja tarinoiden merkitystä kulttuurin ja identiteetin rakentajina.

 

 

Syventävät kurssit

  

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07)

Puhe- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan niin ihmissuhteissa, opiskelussa kuin työelämässäkin. Tällä kurssilla saa turvallisessa ilmapiirissä harjoitella monipuolisesti arjen viestintätilanteita. Puheviestintäkurssista on hyötyä ja iloa ihan jokaiselle: harjoitus tuo itsevarmuutta ja poistaa turhaa jännittämistä.


8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI08)

 Tällä kurssilla opiskelija vahvistaa taitojaan tuottaa erilaisia, pääosin asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Erityisesti varmennetaan näkökulman ja aineiston valintaa sekä itsenäistä ajattelua ja luovuutta kirjoittaa annetusta aiheesta omaääninen teksti. Kurssin tiedot vaaditaan ylioppilaskokeen kirjoitustaidon kokeessa.


9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI09)

Tällä kurssilla vahvistetaan lukutaidon kokeissa tarvittavia taitoja. Opiskelija syventää taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia, monimuotoisiakin tekstejä sekä tuottaa itse tekstien tulkintoja. Kurssin tiedot vaaditaan ylioppilaskokeessa.


 

Soveltava kurssi


10. Kielen taidoista kirjoittamisen taitoihin (ÄI10)

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan oikeakielisyyttä ja tekstin tyyliseikkoja kirjoittamisen ja eri tekstilajien näkökulmasta. Kurssin sisältö auttaa opiskelijaa paitsi ylioppilaskirjoituksissa myös työelämässä tarvittavissa kirjoitustehtävissä. Sujuva ja huoliteltu teksti antaa kirjoittajasta hyvän vaikutelman.