Englanti

-universal language

Englannin kursseista kahdeksan on valtakunnallisia kursseja (kurssit 1-6 pakollisia, kurssit 7-8 syventäviä) ja kolme koulukohtaista kurssia (kurssit 9-11 soveltavia). Kaikilla kursseilla käytetään monipuolisia työtapoja englannin lukemisen, kirjoittamisen, puhumisen ja kuuntelun kehittämiseksi. Käyttäen perinteisiä työtapoja ja nykytekniikkaa suunnataan kohti parempaa englannin kielen hallintaa.

 

ENA1 Englannin kieli ja maailmani

Lähdetään liikkeelle helpohkoista aiheista ja peruskieliopin kertaamisesta. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuorten elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

ENA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Aihepiirejä ovat esimerkiksi harrastukset, liikunta, terveys ja matkustaminen.

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla on mahdollisuus nauttia englannin kielen opiskelusta eri kulttuurimuotojen kautta. Aiheita ovat esimerkiksi musiikki, kuvataiteet, huumori, elokuva, arkkitehtuuri ja muoti.

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Käsitellään erilaisia yhteiskunnallisia aiheita kuten yksilön ja yhteisön vastuuta, ihmisoikeuskysymyksiä ja ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia. Pyritään kehittämään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa.

ENA5 Tiede ja tulevaisuus

Harjoitellaan erityisesti vaativamman tekstin lukemista. Opiskellaan eri tieteenalojen sanaston hallintaa, mikä on tärkeä taito työelämässä. Englanti on merkittävässä asemassa kansainvälisen tieteen ja teknologian kielenä.

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla korostuu englannin tärkeys jatko-opinnoissa ja työelämässä. Käsitellään mm. talousasioita, työpaikan hakemista ja opiskelua ulkomailla.

ENA7 Kestävä elämäntapa

Pyritään kehittämään kielitaitoa monipuolisesti harjoitellen erityisesti päättökokeen tehtävätyyppejä. Aiheina ovat luonto ja ympäristö erilaisine ilmiöineen.

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla kerrataan eri kurssien aihepiirejä suullisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on kehittää ääntämis-, kerronta- ja keskustelutaitoja. Kurssin päätteeksi suoritetaan Opetushallituksen tuottama suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen.

ENA9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen, päättökokeeseen valmentava kertauskurssi

Kurssilla valmistaudutaan päättökokeeseen harjoittelemalla päättökokeen tehtävätyyppejä enimmäkseen sähköisen materiaalin avulla.


 

ENA 10 Tekstinluku- ja kirjoituskurssi

Valmistaudutaan päättökokeeseen erityisesti lukemalla vaativaa tekstiä ja kirjoittamalla erilaisia tekstejä

ENA11 Tukikurssi

Kerrataan peruskielioppia ja –sanastoa sekä opastetaan opiskelijoita lukion työtapoihin. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi lukion alussa.