Fysiikka

ymmärrä luonnonilmiöitä

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Opiskelija saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaa ja ymmärtää fysiikan merkityksen nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä.

 

SYVENTÄVÄT VALTAKUNNALLISET KURSSIT

 

2. Lämpö (FY2)

Fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, lämpö ja lämpötila, kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde, energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta, tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua.

 

3. Sähkö (FY3)

Fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa, sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki, yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait, sähköteho ja Joulen laki, kondensaattori, diodi ja LED komponentteina, sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä, sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen.

 

4. Voima ja liike (FY4)

Fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle, vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike, Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus, etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus, liikeyhtälö, momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa, liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset, liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki, mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet.

 

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

Fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa, tasainen ympyräliike, gravitaatiovuorovaikutus, harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot. ääni aaltoliikeilmiönä, mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen.

 

6. Sähkömagnetismi (FY6)

Fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa, magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä, varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä, sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki, generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla, sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio, tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen.

 

7. Aine ja säteily (FY7)

Näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen, energian kvantittuminen, sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit, aaltohiukkasdualismi, atomiytimen rakenne, ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi, radioaktiivisuus ja hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö, tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi.

 

SOVELTAVAT KOULUKOHTAISET KURSSIT

8. Fysiikan kokonaiskuva (FY8)

Aikaisemmin opitun tiedon kertaaminen ja laajentaminen, korkeamman matematiikan käyttäminen fysiikassa, fysiikan kokonaiskuvan luominen. Tavoitteena saada hyvä pohja yo-kirjoituksia ja jatko-opintoja varten.