Psykologia

- kiinnostu ihmisestä

Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida
ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen
tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä
psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä,
muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Pakollinen kurssi
 

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Kurssilla tutustutaan psykologiaan oppiaineena ja tieteenä. Keskeisiä aihepiirejä ovat mm. tunteet, motivaatio, tiedonkäsittely, oppimisen psykologia ja psyykkinen hyvinvointi.

 

Syventävät kurssit

 

2. Kehittyvä ihminen (PS2)

Kehityspsykologian kurssilla perehdytään ihmisen kehityksen osa-alueisiin, kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin ja näiden tekijöiden vuorovaikutukseen. Kehitystä tarkastellaan koko elämänkaaren kestävänä jatkumona, painottaen lapsuus- ja nuoruusikään liittyvää teoria- ja tutkimustietoa.

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Kurssilla tutustutaan ihmisen tiedonkäsittelyyn. Keskeisinä aiheina ovat havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti. Lisäksi jokainen opiskelija perehtyy kiinnostuksensa mukaan joko päätöksentekoon, asiantuntijuuteen, kielellisiin toimintoihin tai ongelmanratkaisuun.

 

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Kurssilla syvennetään tietoa psyykkisestä hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutustutaan tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja tarkastellaan tunteiden syntyä biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa. Lisäksi tarkastellaan tunteisiin, psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. Myös yleisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon perehdytään.

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Tutustutaan persoonallisuus- ja sosiaalipsykologiaan. Kurssilla perehdytään ihmisten välisiin yksilöllisiin eroihin ja niiden tutkimiseen, persoonallisuuteen vaikuttaviin biologisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin sekä persoonallisuusteorioihin. Pohditaan yhteisöjen ja kulttuurin vaikutusta persoonallisuuteen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

 

 

 

Soveltavat kurssit

 

6. Sosiaalinen vuorovaikutus ja tunnetaidot (PS6)

Tietoa ihmisten välisistä suhteista ja tunnetaidoista. Ihmissuhde- ja tunnetaitoja tarvitaan kaikkialla. Kurssin teemoina ovat kiintymys- ja vuorovaikutussuhteet, sosiaaliset taidot ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkiminen sekä ihmissuhde- ja tunnetaidot työelämässä. Kurssilla on mahdollista tehdä oma tutkimus itseä kiinnostavasta psykologisesta aiheesta.

7. Kertauskurssi (PS7)

Kurssilla valmistaudutaan psykologian ylioppilaskokeeseen. Kerrataan kurssien keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista. Jäsennetään jo opittua ja opitaan yhdessä lisää.