Uskonto

-perusteet maailmankatsomukseen

 

 

USKONTO = UE

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen.

 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta. Kurssilla opitaan tuntemaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä ja vaikutusta yhteiskuntaan.


2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Kristinuskon kurssilla tutustutaan katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen kristillisyyden syntyyn, erityispiirteisiin, eettiseen ajatteluun ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä kirkkojen väliseen ekumeniaan. Kurssin sisältöön kuuluvat myös kristillisperäiset uskonnot.

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Maailman uskontojen kurssin sisältöön kuuluvat Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneet uskonnot sekä luonnonuskonnot ja uudet uskonnolliset liikkeet. Erilaisten uskontojen tunteminen kehittää valmiuksia toimia työelämässä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

 

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa -kurssilla käsitellään uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta nykypäivän Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus, uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa, uskonnon -ja katsomuksenvapaus, uskonto ja uskonnottomuus suomalaisessa tapakulttuurissa.

 

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin eri tieteenaloilla. Perehdytään siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja. Tutustutaan uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populäärikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja.

 

6. Uskonnot ja media (UE6)

Uskonnot ja media -kurssilla läpikäydään uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja. Analysoidaan ja arvioidaan uskonnon ja median välisiä suhteita. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa, uskontojen mediajulkisuus sekä median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat.

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 

7. Raamattu pyhänä kirjana (UE7)

Raamattu tutuksi -kurssilla tutustutaan Raamatun kirjojen syntyyn ja sisältöön. Kristinuskon oppi avautuu parhaiten pyhän kirjan kautta.

Arviointi suoritusmerkinnällä.

 

8. Kertauskurssi (UE8)

Kurssilla kerrataan uskonnon pakollisilla, syventävillä ja soveltavilla kursseilla esillä olleita asioita.

Arviointi suoritusmerkinnällä.