Filosofia

-Cogito, ergo sum

 

FILOSOFIA = FI

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofian opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia.

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Johdatus filosofiseen ajatteluun - kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä. Kurssilla tutustutaan filosofisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

 

2. Etiikka (FI2)

Etiikan kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm. moraali ja sitä pohtiva etiikka, filosofiset teoriat elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Yhteiskuntafilosofia -kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

 

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Tieto, tiede ja todellisuus -kurssilla perehdytään olemassaolon kysymyksiin, todellisuuden ilmenemiseen ja hahmottamiseen, totuusteorioihin, tiedon mahdollisuuksiin ja rajoihin, tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin, selittämiseen ja tietoon luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä.