Biologia

oppi elämästä

BIOLOGIA

Pakolliset opinnot

BI1 Elämä ja evoluutio (2 op)

Tavoitteet: Moduulissa perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.Tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä. .

Keskeiset sisällöt:

 • biologia tieteenä
 • evoluutio
 • eliökunta

Arviointi: 4-10

 

BI2 -3 Ekologia ja ympäristö (2 op)

Tavoitteet: Moduulissa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta.Keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa.Moduulissa tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Keskeiset sisällöt:

 • ekologian perusteet
 • luonnon monimuotoisuus
 • Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja
 • kestävää tulevaisuutta kohti

Arviointi: 4-10

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op)

Tavoitteet: Moduulissa tarkastellaan tumallisen solun rakennetta, toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Solujen toimintoja havainnollistetaan kokeellisella työskentelyllä.

Keskeiset sisällöt:

 • tumallisen solun rakenne ja toiminta
 • solujen lisääntyminen
 • periytymisen perusteet

Arviointi: 4-10

 

BI5 Ihmisen biologia (2 op)

Tavoitteet: Moduulissa perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen sekä ihmiselimistön kyky sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Sisällöt: 

 • solu, kudos, elin
 • elimistön säätely
 • aineenvaihdunta
 • liikkuminen
 • elimistön sopeutuminen ympäristöön
 • lisääntyminen

Arviointi: 4-10

 

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op)

Tavoitteet:  Tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen sovellusten kehittämisessä niin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa kuin luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geenitekniikan ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. 

Keskeiset sisällöt:

 • mikrobit
 • DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla
 • biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys

Arviointi: 4-10

 

Paikalliset opinnot

BI7 Biologian kertausta (2 op)

Tavoitteet: Valmistautua biologian ylioppilaskokeisiin.

Keskeiset sisällöt:

 • Moduulien keskeisten sisältöjen kertaaminen ja ylioppilaskokeeseen valmistautuminen.

Arviointi:suoritusmerkintä