Filosofia

-Cogito, ergo sum

Pakolliset opinnot

Johdatus filosofiseen ajatteluun  (FI1,  2 op) 

Tavoitteet:Opiskelijan tavoitteena on , että hän muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla

filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin.

Keskeiset sisällöt: Mitä filosofia on, filosofinen kysymyksenasettelu sekä ajattelu filosofisessa perinteessä. Johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet. Tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero.

Arviointi: 4-10

 

Etiikka  (FI2,  2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on, että hän perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä osaa soveltaa etiikkaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Keskeiset sisällöt: Moraalia tarkasteleva normatiivinen ja soveltava etiikka. Filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta. Etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut. Etiikka ja yhteiskunta.

Arviointi: 4-10

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Yhteiskuntafilosofia   (FI3,  2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on, että hän perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä  oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden,  yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa.

Keskeiset sisällöt: Yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat. Ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio. Poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi. Hyvinvoinnin ja talouden suhde. Ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä.

Arviointi: 4-10

 

Totuus  (FI4,  2 op)

Tavoitteet:  Opiskelijan tavoitteena on, että hän erottaa mielipiteet tosiasia väittämistä sekä osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä. 

Keskeiset sisällöt: Totuuden luonne ja totuusteoriat. Tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen. Tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen. 

Arviointi: 4-10

 

Paikalliset opinnot

Filosofian kertausta    (FI5,  2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin.

Keskeiset sisällöt: Filosofian moduulien keskeisten sisältöjen kertaaminen sekä ylioppilastehtäviin vastaamisen harjoitteleminen.

Arviointi: suoritusmerkinnällä