LOPS2021

Uusi opetussuunitelma (LOPS2021)

Lukiossa otetaan 1.8.2021 käyttöön uusi opetussuunnitelma. Tuolloin lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti, mutta lukionsa jo aiemmin aloitteeneet jatkavat vanhan (2016) opetussuunnitelman mukaisesti opintojensa loppuun asti.

Opintopisteet

Lukiokoulutuksen oppiaineiden oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen perusteena käytetään kurssien sijaan opintopisteitä. Yksi entinen lukiokurssi on laajuudeltaan kaksi opintopistettä. Lukion oppimäärän laajuus on nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa entisen 75 kurssin sijaan vähintään 150 opintopistettä.

Opetusta annetaan täsmälleen yhtä paljon kuin tähänkin asti, sillä opintopisteeseen sisältyy 19 x 45 minuutin oppituntia, kun nykyisessä kurssissa niitä on 38. Käytännössä useimmissa lukioissa on käytössä 75 minuutin oppitunnit, jolloin kurssia kohti on 22,8 x 75 minuutin oppituntia ja puolikasta kurssia eli tulevaa opintopistettä kohti 11,4 x 75 minuutin oppituntia. 

Moduulit ja opintojaksot

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja. Nämä entisten kurssien sijaan laadittavat opintojaksot voivat olla laajuudeltaan eripituisia (1-4 opintopistettä). Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Jos kyseessä on useiden oppiaineiden yhteinen opintojakso, annetaan kustakin oppiaineesta omat arvosanat. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen läpileikkaa LOPSin arvoperustaa, oppimiskäsitystä, koulutuksen tehtävää, opetuksen yleisiä tavoitteita sekä oppiaineita. Se on niitä kaikkia yhdistävä side, joka konkretisoi ja toiminnallistaa abstraktejakin asioita. 

Laaja-alainen osaaminen ei synny LOPSin ulkopuolella, vaan kehittyy muiden osa-alueiden osana ja yhteydessä. Vaikka laaja-alainen osaaminen toteutuukin osittain konkreettisimmin oppiaineiden sisältöjen ja tavoitteiden rinnalla, se ei kuitenkaan koskaan ole irrallaan lukiokoulutuksen arvoperustasta, koulutuksen tehtävästä tai opetuksen yleisistä tavoitteista. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet

Laaja-alainen osaaminen on muotoiltu LOPSiin eheyttämään lukiokoulutusta. Oppiaineiden kannalta laaja-alaisen osaamisen kuusi osa-aluetta muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laaja-alainen osaaminen auttaa suuntaamaan oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja käytännön elämään. Se viittaa oppimisen ja osaamisen perustana oleviin kognitiivisiin taitoihin, metataitoihin sekä ominaisuuksiin, joita tarvitaan opiskelussa, työssä, harrastuksissa ja arjessa. Laaja-alainen osaaminen luo myös edellytykset tiedoille ja taidoille, joiden avulla voidaan hallita monimutkaistuvaa maailmaa.

Laaja-alaisen osaamisen kuusi osa-aluetta tähtäävät siihen, että opiskelija jatkaa kasvuaan lukiopolulla ja sen jälkeen hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kuuluvat jokainen osaksi kaikkien oppiaineiden tavoitteita. Oppiainekohtaiset tiedot ja taidot avaavat opiskelijalle oven laaja-alaiseen osaamiseen ja rohkaisevat häntä astumaan siitä sisään itsevarmana, valmistautuneena ja motivoituneena. 

Laaja-alaisesta osaamisesta löytyy lisää tietoa tästä linkistä :https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laaja-alainen-osaaminen-uusissa-lukion-opetussuunnitelman-perusteissa

Opetussuunitelman perusteet löytyvät tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

Opetussuuntelman keskeisiä uudistuksia löytyy tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/fin-lops-esite-rgb-sivu-kerrallaan_2.pdf

Laihian lukio uusi opetussuunnitelma on luettavissa tästä linkistä: https://www.laihia.fi/files/5990/Laihian_lukion_opetussuunnitelma_2021.pdf